Đăng ký Đăng nhập

Ưu tiên thẻ Vina,Zing, Vietnammobi đến hết tháng. Viettel và Zing cần điền đúng SERI

- Sai mệnh giá -50%. Hướng dẫn tích hợp API gạch thẻ tự động cho Shop: 

- DCN nghiêm cấm sử dụng thẻ cào trộm cắp, lừa đảo. Nếu phát hiện khóa vv


ĐỔI THẺ CÀO TỰ ĐỘNG
BIỂU PHÍ ĐỔI THẺ
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Bronze 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Platinum 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29%
Diamond 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Bronze 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 0%
Platinum 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24%
Diamond 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Bronze 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 0%
Platinum 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 0%
Diamond 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 0%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Bronze 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Platinum 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
Diamond 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Bronze 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 0%
Platinum 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 0%
Diamond 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 0%

Nhóm của bạn là: Bronze